Obchodní podmínky

Prodávající se zavazuje, že bude kupujícímu dodávat pouze kvalitní zboží, které si kupující objednal prostřednictvím e-shopu a které se shoduje se zobrazeným zbožím v maximální možné míře (drobné změny barev jsou možné, ke drobnému zkreslení barev mohlo dojít digitalizací). Zboží je v souladu s normami a předpisy platnými na území ČR.

Každá dokončená objednávka (tzn. Kupující vybere druh platby a způsob dodání a stiskne tlačítko „odeslat objednávku“), je považována za závaznou. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká samotným dodáním zboží. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři. Kupující nemá možnost sám objednávku stornovat (může o storno pouze požádat a to do 24 hodin) - tuto akci provádí pouze prodávající, obvykle po dohodě s kupujícím, například z důvodu nemožnosti dodat zboží v daném termínu, případně z důvodů nemožnosti autorizace skutečné identity kupujícího.

Možnosti dodání:
- osobní odběr zboží na vzorkovně
- zaslání zboží na dobírku přes společnost Česká pošta za poplatek

Možnosti platby:
- v hotovosti na vzorkovně
- v hotovosti dopravci (dobírka)

Dodání zboží:
Doba doručení pohybuje cca 14 -21 dní ode dne odeslání vaší objednávky v závislosti na výběru možnosti dodání. Samozřejmě nejsou výjimkou případy, kdy je možné zboží expedovat v den přijetí objednávky, nicméně o skutečném datu odeslání (možnosti vyzvednutí) objednávky budete vždy informováni e-mailem nebo telefonicky. Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k situaci, že zboží nebude možné v termínu do 21 dnů doručit, budeme vás kontaktovat a o nastalé situaci informovat. Zároveň se obě strany dohodnou na řešení vzniklé situace.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel tohoto internetového obchodu se zavazuje, že osobní údaje kupujícího (vaše údaje, které uvedete v objednávce zboží), budou dle zákona zabezpečené a použité pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Potřebné osobní údaje budou předány pouze přepravci (jméno, adresa a telefon). S tímto kupující souhlasí.

Reklamace

1. Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od vybraného přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození při přepravě. Pokud ano, pak je povinen dále zkontrolovat jestli opravdu došlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího.

2. Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem (e-shop) na www.textilni-tapety.cz reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci telefonicky, osobně, písemně nebo e-mailem.

3. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese:

Pavla Kratochvílová
Hřenská 12, 182 00 Praha 8 – Ďáblice  nebo na e-mailové adrese: zaclony @adin.cz Oznámení o závadách musí obsahovat: jméno kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo daňového dokladu, název zboží, podrobný popis závady a popis toho jak vznikla.

4. Do třech pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách podle bodu 1, 2 a 3 tohoto reklamačního řádu prodávající informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího, prodejny prodávajícího nebo výrobce, výhradní dovozce apod.).

5. Pro rychlé vyřízení reklamace doporučujeme, aby zboží bylo čisté a neporušené a byl předložen doklad o koupi.

6. V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu nebo výrobci, je zákazník povinen zboží zabalit do obalu vyhovujícímu nárokům přepravy. Kupující bere současně na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být reklamace uznána.

7. V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.

8. Prodávající nepřebírá zodpovědnost za škody vyplývající z chybné manipulace s produkty a za škody z neodborného použití produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Odstoupení od smlouvy

1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Zboží musí být odesláno doporučeně na adresu

      Pavla Kratochvílová
      Hřenská 12
      182 00  Praha 8 – Ďáblice
      Zboží nelze vracet na dobírku, jakékoliv takto vracené zboží nebude prodejce přijímat. Spolu se zbožím zašlete průvodní dopis s bankovním spojením. Vždy uvádějte číslo faktury, název zboží a telefon. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Při splnění těchto podmínek bude kupujícímu vrácena finanční částka do cca 10 dnů na bankovní účet od obdržení vráceného zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží již použito nebo částečně použito), nelze zboží vrátit. Například z 10m tapety bylo použito 5m a zbytek chce kupující vrátit.

2. Kupující má dále právo odstoupit od smlouvy z titulu odpovědnosti prodávajícího za vady prodané věci dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.

3. Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit za předpokladu, že si kupující dodané zboží nepřevezme anebo odmítne převzít.

4. Odstoupit od smlouvy lze i po vzájemné dohodě. Kupující musí pro platné odstoupení od smlouvy učinit jednostranný projev vůle určený provozovateli virtuálního obchodu. Takový projev vůle musí mít písemnou listinnou formu.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího výměnou věci; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Odpovědnost za vady

1. Prodávající odpovídá za vady prodané věci dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
 

Provozovatel

Pavla  Kratochvílová
Hřenská 12
182 00  Praha 8 - Ďáblice
IČ: 49375032
telefon: 606621814
email: zaclony@adin.cz